Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de

11 , luna ianuarie , ora .11, anul 2018 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3,

se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terþei

persoane SC”ELEVOLUTION –ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA

BUCURESTI 2, prima licitaþie/licitaþia a -III-a :

– teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

-Teren extravilan 6 în suprafaþã de 30.000 mp . , situat în localitatea Boldur str. , nr.

inscris in CF 400416 / Boldur , Cc301/3 preþ de evaluare/de pornire al licitaþiei 3

322.700 lei (exclusiv TVA*) , iar pretul de pornire a licitatiei 162.072 lei (exclusiv TVA ) ;

-Teren extravilan 6 în suprafaþã de 6.000 mp . , situat în localitatea Boldur str. , nr.

inscris in CF 400421/ Boldur , Cc285/1 preþ de evaluare/de pornire al licitaþiei 3 96.800

lei (exclusiv TVA*) , iar pretul de pornire a licitatiei 48.618 lei (exclusiv TVA) ;

, grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ANAF-DGRFP BUCURESTI-AFP CONTRIBUABILI MIJLOCII

IPOTECA LEGALA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data

licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii

de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în

contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã

a Finanþelor Publice Timisoara cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la

Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificata a ofertantului prin care certificã

faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul SC”ELEVOLUTION-

ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA BUCURESTI .

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum

ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491 ,

fax 0256 352746

0 Comments

No Comment.