Anunț licitație – terenuri intravilane Săcălaz

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 luna 03 ora 12 anul 2018 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a terţelor persoane SC MIR GREEN POWER SRL, in calitate de garant ipotecar pentru SC MIN DISTRIBUTION COM SRL, licitaţia I:

– teren intravilan in suprafata de 13043 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 400103 Sacalaz, nr. cad/topo: 400103, cu PUZ “parc fotovoltaic”, preţ de pornire al licitaţiei I: 121600 lei + 23104 lei TVA *):

Creditori
Sarcini
AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

– teren intravilan in suprafata de 17183 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 400106 Sacalaz, nr. cad/topo: 400106, cu PUZ “parc fotovoltaic”,preţ de pornire al licitaţiei I: 160200 lei + 30438 lei TVA *):

Creditori
Sarcini
AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

– teren intravilan in suprafata de 25003 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 404771 Sacalaz, nr. cad/topo: 404771, cu PUZ “parc fotovoltaic”,preţ de pornire al licitaţiei I: 233100 lei + 44289 lei TVA *):

Creditori
Sarcini
AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410

Data afişării: 27.02.2018

Şef Administraţie Adj-Colectare P.J.,
Catalina Trailovici
Semnătura ……………………….
L.S.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns