Anunț licitație – teren intravilan Timișoara

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 luna 09 ora 12 anul 2018 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam 107, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC ZAHĂR TIMIŞOARA SA, in calitate de garant ipotecar pentru
SC TRANSILVANIA SECURITY SRL, licitaţia I:

– teren intravilan cu suprafaţa de 245622 mp, situat în localitatea Timişoara, Str. Polonă FN, jud. Timiş, înscris în CF 436770 Timişoara, pe care sunt amplasate construcţiile staţiei de epurare a fostei Fabrici de Zahăr, pentru care sunt necesare cheltuieli viitoare pentru dezafectare, aferente nr. CAD: 436770-C1, 436770-C2, 436770-C3, 436770-C4, 436770-C5, 436770-C6, 436770-C7, 436770-C8, 436770-C9, 436770-C10, 436770-C11, 436770-C12, 436770-C13, 436770-C14, 436770-C15, 436770-C16, 436770-C17, 436770-C18, 436770-C19, 436770-C20, 436770-C21, 436770-C22, 436770-C23, 436770-C24, 436770-C25, 436770-C26, 436770-C27, 436770-C28, 436770-C29, 436770-C30, 436770-C31, 436770-C32, 436770-C33, Jud. Timiş, preţ de pornire al licitaţiei I: 21783573 lei (exclusiv TVA) *)
Creditori
Sarcini
AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipotecă legală, în favoarea Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Cluj-Napoca
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timişoara;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns