Anunț licitație – teren extravilan Lugoj

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 20, luna Septembrie, ora 13.00, anul 2018, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaº, nr. 1-3, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile,licitaþia a -III-a :

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de …-… compusă din …-… şi construită din …-… şi teren aferent în suprafaţă de ….-…, situate în localitatea …-…, str….-…., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…-… lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5

b) teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
1. Teren arabil extravilan, situat în localitatea Victor Vlad Delamarina, jud.Timiº, înscris în CF 403098 Victor Vlad Delamarina, tarlaua A 1147 cu suprafaþa de 3.000 mp, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…5.350… lei (exclusiv TVA*),

Creditori 4
Sarcini 5
AJFP TIMIª – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

b) alte bunuri……………..7, preþ de evaluare/de pornire al licitaþiei 3 …..
c) lei (exclusiv TVA*), grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz:

Creditori 4
Sarcini 5

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.
__________________________________
1 Se va trece sigla conform Ordinului preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr. 3504/2013 privind
aprobarea modelului ºi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu
modificãrile ulterioare, denumirea ºi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului/terţei persoane
3 Se va menþiona pentru prima licitaþie preþul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menþiona
pretul de pornire reprezentând preþul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaþie ºi cu 50% pentru urmãtoarele licitaþii
4 Se va menþiona numele ºi prenumele/denumirea, precum ºi domiciliul sau sediul creditorilor urmãritori
5 Se vor arãta drepturile reale ºi privilegiile existente asupra bunurilor imobile ºi orice alte sarcini înscrise la Biroul de
carte funciarã, precum ºi titularii ºi domiciliul/sediul acestora
6 Se va menţiona felul terenului
7 Se vor menþiona alte bunuri ce fac obiectul valorificãrii (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de rãdãcini),
respectiv denumirea, descrierea acestora, precum ºi locul unde acestea se aflã
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Timisoara cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul .
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau
altele asemenea, respectiv: nu sunt
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.
Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491,


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns