Anunț licitație – foișor suspendat pe lac, terasă lemn, bar foișor

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 luna 06 ora 12 anul 2019 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam 107, se vor vinde la licitaţie, următorul bun imobil: construcţii fără teren situate în Timişoara, Str. Lacului Nr. 1, preţ de pornire al licitaţiei I: 960802 lei *), respectiv:
– foişor suspendat pe lac cu suprafaţa construită de 213 mp, structură de lemn, acoperiş de lemn, finisaje superioare, înscris în Cartea Funciară nr. 443970-C20 Timişoara,
– terasă din lemn situată lângă lac cu suprafaţa construită de 49 mp, structura de lemn, înscrisă în Cartea Funciară nr. 443970-C21 Timişoara,
– bar foişor cu suprafaţa construită de 28 mp, structură de lemn, pereţi şi acoperiş de lemn, înscris în Cartea Funciară nr. 443970-C22 Timişoara, jud. Timiş.

Creditori

Sarcini
AJFP TIMIŞ
Intabulare, drept de ipotecă legală, în favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ
AJFP TIMIŞ
Sechestru în favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timişoara;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns