ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURILE MOBILE

In temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 29 luna SEPTEMBRIE, anul 2015 ora 13.00, in localitatea TIMISOARA, Str. Ghe. Lazar, nr. 9B, Cam. 105, se va vinde prin1) LICITATIE PUBLICA urmatorul bun mobil, proprietate a debitorului2), S.C. UZINELE MECANICE TIMISOARA SA, cu domiciliul fiscal in Jud. Timis, Localitatea Timisoara, str. Avram Imbroane, Nr. 7, cod de identificare fiscala3) 1822638.

Nr crt Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A.
-lei- Cota T.V.A*
1 Masina de alezat si frezat, fabricant Titan, model AFP 200, numar inventar 102, cu comanda numerica Siemens Sinumerik 840D si actionari Simodrive 611D 1.150.000 24%
TOTAL 1.150.000

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct.6 alin.(5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.

Pretul de pornire la licitatie NU contine TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la Registratura Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis (CAM 101) urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali (Compartimentele de impozite si taxe din cadrul Primariei si Administratia Financiara) ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie, inclusiv TVA aferenta, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentificata);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport pentru persoane fizice straine.
9. declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC Uzinele Mecanice Timisoara SA (SC UMT SA).

Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabilii Mijlocii, str. Ghe. Lazar Nr. 9B, cam. 105 sau la numarul de telefon 0256/204 800 int. 620.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns