Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 22 , luna martie , anul 2018 , ora 13,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane S.C.”ROD AL CRIS “ S.RL.L. 2, cu domiciliul în municipiul Lugoj str.Timiºorii nr.5 CIF 16235682 jud.Timiº, licitaþia a- III-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,

dacã este cazul

Preþul de evaluare sau

de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1.suport cuptor pizza sp/f72-66, structură metalică,

,,NU SUNT “

100 lei

19%

2.întinzător aluat 40 cm

,,NU SUNT “

400 lei

19%

3.masă refrigerantă pizza-vitrina inox incrediente 1,6 m.model Pizza 800 2 porte, compresor ML60tb, seria 2008-796A

,,NU SUNT “

950 lei

19%

4.feliator mezeluri top 250, marca La Felsinca, model TV-TM Inox, seria 0806B0016,

,,NU SUNT “

200 lei

19%

5.masă verdeţuri -mozzarella 2 cuţite

,,NU SUNT “

350 lei

19%

6.palete pizza set 3 -36/45/16 cm

,,NU SUNT “

100 lei

19%

7.cuţit rotativ 9 cm

,,NU SUNT “

20 lei

19%

8.cutii prosciuto salam 32 cm – 2 buc

,,NU SUNT “

15 lei

19%

9.hota cuptor pizza

,,NU SUNT “

15 lei

19%

10.malaxor spiral cap fix 20 kg

,,NU SUNT “

350 lei

19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile

sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma

scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua

în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã

nu este persoanã interpusã cu debitorul S.C. ROD AL CRIS S.R.L.cif 27287105,

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv:

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.AL.Astalaº; nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiº sau la numãrul de telefon 0256/354824,0256351673 si fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *