Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 11 , luna ianuarie , anul 2018 , ora 10,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane SC”MIDATRANS “ SRL , CIF 15547309, cu domiciliul fiscal in Lugoj, str.20 Decembrie 1989, nr.18, ap.5, licitaþia a- I-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,

dacã este cazul

Preþul de evaluare sau

de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Incarcator frontal marca Hanomag, model H55, serie 777066971903

NU SUNT “

15.000 LEI

19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile

sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma

scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere (autentificatã)a ofertantului prin care certificã faptul cã

nu este persoanã interpusã cu debitorul S.C. MIDATRANS S.R.L.cif 15547309

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv:

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.AL.Astalaº; nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiº sau la numãrul de telefon 0256/354824,0256351673 si fax. 0256352746.

0 Comments

No Comment.