Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara
Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Timis
Serviciul Fiscal Orasenesc Faget

Calea Lugojului , nr. 25
Făget
Tel : +0256 320420
Fax: +0256 320420

Dosar de executare nr.751
Nr.15049/06.09.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2017 luna Septembrie ziua 26
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26, luna Septembrie , anul 2017, ora 11,00 în localitatea Faget , str.Cl.Lugojului , nr.25, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC URS FOREST ILIE SRL -CIF 27206240 Licitaţia a- II-a .
Denumirea bunului mobil
Descriere sumara
Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile,daca este cazul
Pretul de evaluare sau de pornire al licitatiei,exclusiv TVA(lei)
Cota TVA 19%
Autoutilitara marca Opel ,an fabricatie 2000,cmc 1686 ,motorina,TM-29-YLE
Nu sunt
2.627
499

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreia Faget.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………………………………………………… ………….
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0256/320420.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns