Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile – licitaţie terenuri extravilane situate în Criciova

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autovehicul Fiat Doblo

Nr. înregistrare / data : BCESPJ 2.605 / 24.11.2021

Nr dosar de executare : 4751 / 2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna decembrie , ora 12.00, anul 2021, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaş, nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului SC RSD ACCOUNTING & CONSULTING SRL licitaţia a – I – a:

A) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:

  1. Teren extravilan, categorie de folosinta arabil, situat în localitatea Criciova , jud.Timiş, înscris în CF 404283 / Criciova în suprafaţă de 8.175 mp ; CF404284/Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404286 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404287 / Criciova în suprafaţă de 2.757 mp ; CF 404288 / Criciova în suprafaţă de 2.757 mp ; CF 404289 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404290 / Criciova în suprafaţă de 2.757 mp ; CF 404291 / Criciova în suprafaţă de 2.662 mp ; CF 404292 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404293 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404295 / Criciova în suprafaţă de 8.270 mp ; CF 404296 / Criciova în suprafaţă de 5.512 mp ; CF 404297 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404298 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp ; CF 404299 / Criciova în suprafaţă de 5.513 mp , pe proprietatea imobiliara au fost executate excavări în timp şi actualmente la faţa locului , există două bălţi cu luciu de apă pe circa 2/3 din suprafaţa totală , împrejmuite cu drumuri de exploatare balast , iar pe restul suprafeţelor neexcavate de circa 1/3 din întreaga suprafaţă de teren este folosit ca şi teren agricol arabil utilizat pentru culturi agricole – bunurile imobile se vînd ca un ansamblu , preţ de evaluare / de pornire al licitaţiei3: 133.623 lei (exclusiv TVA*),

Creditori 4

Sarcini 5

SFM LUGOJ

Ipoteca legala PV SECHESTRU B IMOBILE

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

2 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului/terţei persoane

3 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menţiona pretul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii

4 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori

5 Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora

6 Se va menţiona felul terenului

7 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de rădăcini),

respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN – RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673, 0256 355491, fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns