Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitație teren extravilan situat în Cebza

Nr.  2696  /  04.05.2021  

Nr dosar de executare 1650928163203

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de

21 , luna MAI   , ora 10, anul 2021 ,  în localitatea Deta  , str. Infrăţirii , nr. 11,

se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei

persoane        MARTIN DAN CĂLIN      2 ,pentru care se organizeaza  licitaţia a  – I -a :

, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 …27449 lei  (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

1 -Teren  arabil extravilan   6 în suprafaţă de 15.800mp , situat în  extravilanul localitatii CEBZA  , inscris in CF 402052  / CIACOVA ,  avînd   preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3  24.250 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei  actualizat la indicele de inflaţie   este de  27.449  lei (exclusiv TVA ), licitaţia I.

 

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
   
-DGRFP Timisoara –AJFP Timis  IPOTECĂ LEGALA
   
   
   

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următorarelem documente :

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6245067XXX000540, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara  cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la

Trezoreria Deta;

  1. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  2. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

  1. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  2. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  3. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  4. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul      .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt .

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt .

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru  din Deta,  str.

Infrăţirii, nr.11,et. I, cam 5  sau la numărul de telefon 0256 390404 ,

fax 0256 390769


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns