Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren arabil extravilan în Jamu mare

Nr. 1228 / 02.03.2021

Nr dosar de executare 26140113/2016

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23 , luna MARTIE , ora 10, anul 2021 , în localitatea Deta , str. Infrăţirii , nr. 11, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane Iunger Carius ,pentru care se organizeaza licitaţia a – IV -a : preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 6.504 lei

1 -Teren arabil extravilan 6 în suprafaţă de 5.800mp , situat în extravilanul localitatii Jamu Mare , inscris in CF 402134 / Jamu Mare ,cota ½ părţi , avînd preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 6504 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei actualizat la indicele de inflaţie este de 3252 lei (exclusiv TVA ), licitaţia IV.

2-Teren arabil extravilan 6 în suprafaţă de 5.800mp , situat în extravilanul localitatii Jamu Mare ,inscris in CF 402136 / Jamu Mare ,cota 1/2 părţi , avînd preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 6.504 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei actualizat la indicele de inflaţie este de 3252 lei (exclusiv TVA ), licitaţia IV

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

LIBRA INTERNET BANK S.A.

IPOTECA IMOBILIARA

-DGRFP Timisoara –AJFP Timis

IPOTECĂ LEGALA

DGRFP TIMISOARA-AJFP TIMIS-SFO DETA

IPOTECA LEGALĂ

BEJ DRAGOMIR DANIEL

HOT.JUDECATOREASCA

BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAI

HOT.JUDECATOREASCA

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următorarelem documente :

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6245067XXX000540, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la

Trezoreria Deta;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt .

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt .

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Deta, str.

Infrăţirii, nr.11,et. I, cam 5 sau la numărul de telefon 0256 390404 ,

fax 0256 390769


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.