Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie casă şi teren situate în Şuştra

Dosar de executare nr.247/2016, 55/2021

Nr. TMG-DEF 12233/31,05,2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28 , luna Iunie , ora 14.00, anul 2021, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Gaman Stoiana si Gaman Sorin-Lucian, prima licitaţie:

  1. Casă tip P în suprafață de 78 mp cu anexa in suprafață de 24 mp si teren în suprafață de 1.439 mp, cota de 800/1.439, imobil situat in loc. Sustra, nr. 183, jud. Timis, inscris prin ID Electronic 400270 UAT Topolovatu Mare, nr. top. 93-94/a, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 205.052 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

ipoteca

DNA-TIMISOARA

ipoteca

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIS

Ipoteca

BANCA TRANSILVANIA SA prin SCPEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAI şi ASOCIATII

notare somaţie

BANCA TRANSILVANIA SA prin SCPEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAI şi ASOCIATII

notare somaţie

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns