Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Teren extravilan, categoria de folosință vie, în Buziaș

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE / ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE - Teren extravilan, categoria de folosință vie, în Buziaș

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Teren extravilan, categoria de folosință vie, în Buziaș

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 luna 03 anul 2022, ora 10 , în localitatea Buziaş, strada Principală, nr.  17 A, sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Buziaş, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SĂRĂCIN Răzvan Eugen Alin,CNP 1771031354791, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, str. Ludwig Van Beethoven nr.3,ap.2, et. 1,  jud. Timiş: terenuri în extravilanul UAT Buziaş , preţ de pornire al licitaţiei I-a:  43.717 lei *), respectiv defalcat:

1-preţ de pornire al licitaţiei 1-14.537 lei –teren extravilan, categoria de folosinţă vie, în suprafaţă de 2.900 mp, situat în Buziaş, judeţul Timiş, înscris în CF 401178;

Creditori Sarcini
A.J.F.P.Timiş Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE  A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

2-preţ de pornire al licitaţiei 29.180 lei – teren extravilan, categoria de folosinţă vie, în suprafaţă de 5.800 mp, situat în Buziaş, judeţul Timiş, înscris în CF 401223.

Creditori Sarcini
A.J.F.P.Timiş Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE  A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

 

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ626506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Buziaş;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului Orăşenesc Buziaş, loc. Buziaş, str. Principală, nr. 17 A sau la numărul de telefon 0256/321773.

 

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns