Anunț demarare procedură achiziție autovehicule

Nr.5/20.05.2019

Anunț demarare procedură achiziție autovehicule

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: SC SORINAR PRESTFOND S.R.L., cod fiscal 40949633

1.2. Adresă: Municipiul Resița, Aleea Tineretului, Bloc 3, Scara 1, etaj 8, ap. 126, județul Caraș-Severin

1.3. Date de contact: telefon 0723571501, e-mail [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa indicată la pct. 1.2, până la data de 27.05.2019, ora 12:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 24.05.2019,ora 12:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj a adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de emal indicată la pct. 1.3. sau poate fi descărcată de pe portalul www.licitatie-publica.ro.

2. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

 • Lot 1: Autovehicul pe benzină
 • Lot 2: Instalație de gaz lichefiat (inclusiv montaj)
 • Lot 3: Autovehiculul hybrid

Toate bunurile ofertate vor fi noi.

3. Locul de livrare

Sediul beneficiarului (Municipiul Resița, Aleea Tineretului, Bloc 3, Scara 1, județul Caraș-Severin) sau sediul / punctul de lucru al furnizorului (cu condiția ca acesta să fie aplasat în România, regiunea Vest).

4. Tipul contractului: furnizare

5. Durata contractului:

 • Lot 1: 2 luni.
 • Lot 2: 2 luni.
 • Lot 3: 7 luni.

6. Valoarea estimată (prețuri DDP):

 • Lot 1 – Autovehicul pe benzină: 13.000 euro
 • Lot 2 – Instalație de gaz lichefiat (inclusiv montaj): 600 euro
 • Lot 3 – Autovehiculul hybrid: 25.000 euro

Pragurile valorice indicate conțin TVA. Conversia RON / EUR va fi realizată la cursul de schimb BNR valabil la data întocmirii ofertei.

7. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa indicată la pct. 1.2 până la data de 27.05.2019, ora 12:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

8. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Ofertele tehnico-financiare se întocmesc separat pentru fiecare lot. Un furnizor poate transmite oferte pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă ofertele alternative.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat. Acestea vor conține atât informații tehnice, cât și informații financiare. Din informațiile tehnice prezentate explicit va rezulta respectarea specificațiilor tehnice indicate la pct. 11. Ofertele din care nu rezultă explicit îndeplinirea specificațiilor tehnice indicate la pct. 11 vor fi declarate neconforme. Prețurile vor fi de tip DDP și se vor încadra în pragurile indicate la pct. 6. Acestea pot fi exprimate în lei sau euro. Ofertele care depășesc pragurile indicate la pct. 6 vor fi declarate inacceptabile. Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9. La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnico-financiară;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.

9. Condiții de eligibilitate a ofertanților

 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.

10. Criterii de atribuire

Atribuirea va fi realizată distinct, pentru fiecare lot. Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut”, cu respectarea specificațiilor tehnice prezentate la pct. 11 și a pragurilor valorice prezentate la pct. 6. Prețul de referință este prețul total (cu TVA în cazul ofertanților plătitori de TVA, respectiv fără TVA în cazul ofertanților neplătitori de TVA).


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns