ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art.162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 13 luna 07, anul 2015 orele 13, , în localitatea Timisoara, Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor BOCSKEI PAVEL cu domiciliul in localitatea Mosnita Noua,str. Vidraru, nr.22, si BOCSKEI RALUCA cu domiciliul in localitatea Mosnita Noua, nr.703, jud. Timis,

– constructie P+M cu garaj si imprejmuire si 324 mp teren curti constructii si 299 mp teren arabil in loc Mosnita Noua , iscris in CF 413386 Mosnita Noua(CF 3205)

Pret de pornire stabilit pentru licitatia III, diminuat cu 50%, este de 193.021 lei (exclusiv TVA)

**) cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori 6)
……………………………..
…………………………….
…………………………….
Sarcini 7)
-Banca Transilvania
– AFP TIMISOARA
– somatie 960/30.01.2015 emisa de BEJ Jurchescu Cristian

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de naţionalitate romănă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor BOCSKEI PAVEL SI BOCSKEI RALUCA urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/499334, tasta 4., cam. 107 sau la telefon 0256/499 334 TASTA 3


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns