ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 18 luna AUGUST anul 2015 orele 13:00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 105, se va vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a garantului ipotecar SC AGROSEM SA, cu sediu in localitatea Timisoara, Str. Nicolae Titulescu, nr. 8, jud. Timis, CUI 10662340, pentru debitorul SC TENDER SA , CUI 1833246:
-constructii compuse din moara de porumb, birouri P+M, anexa moara – parter, balcon betonat, copertina in suprafata de 1.650 mp inscris in Cartea Funciara nr. 420120, (provenita din CF vechi nr. 4522 Freidorf), loc. Timisoara, avand nr. Cadastral/nr.topografic C1 35155, evaluate la suma de 1.112.303 lei (exclusiv TVA).
Bunurile imobile sunt situate in jud. Timis, loc Mun. Timisoara, str. Sulina, nr.7/A.

Pretul total de pornire la licitatie este de 1.112.303 lei (exclusiv TVA*)

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:

Creditori: Sarcini:
A.J.F.P. Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis Ipoteca de rangul I

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunului/bunurilor sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la Registratura Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie inclusiv TVA, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentica);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport pentru persoane fizice straine.
9. declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a garantului ipotecar SC AGROSEM SA.
Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru A.J.F.P. Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis, str. Ghe. Lazar Nr. 9B, cam. 105 sau la numarul de telefon 0256/259 400 int. 620.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns