Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 11, luna IANUARIE, anul 2018, ora 14.00, în localitatea LUGOJ, str. Al. Astalaº, nr. 1 – 3, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului / terþei persoane SC ”IOSIDOR TOTAL“ SRL 2, a patra licitaþie / licitaþia a –IV– a.

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,

dacã este cazul

Preþul de evaluare sau

de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Cuptor ciclotermic pentru panificaţie marca Europa, model Venturi 4210, seria 465507, an fabricaţie: 2007, 400 Vca / 50Hz 4 camere coacere, putere termică 93k, putere electrică 2,9 kw

NU SUNT “

13.206 LEI

19%

Dospitor panificaţie

NU SUNT “

4.571 LEI

19%

Siloz panificaţie cu motor electric de acţionare 380 Vca / 50Hz

NU SUNT “

18.793 LEI

19%

Cuptor de panificaţie, sursa de energie motorină, 4 camere de coacere

NU SUNT “

6.603 LEI

19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de

garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053.4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificatã a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul.

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi

obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele

asemenea, respectiv:

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz.

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj, str. Al. Astalaº, nr. 1 – 3, et. II, cam. 227, sau la numãrul de telefon 0256/354824, 0256351673 int. 217, 227, 228 ºi fax. 0256/352746.

0 Comments

No Comment.