Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren extravilan situat în Lugoj

ANAF 20

Nr. BCESPF 3955/25.11.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14 , luna 12 , ora 11 , anul 2021 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane 2 ,pentru care se organizează licitaţia a – Ia :

  1. Teren extravilan in , categoria de folosinta padure,suprafata de 3500 mp, evidentiat in CF nr. 408096 Lugoj, nr. Top 408096 Tarla PD 1771/2, parcela 4 inregistrat in planul cadastral fara localizare datorita lipsei planului parcelar, aflat in proprietatea debitorului PODOBEA IOAN, CNP. 1560110352647 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 5.196 lei (exclusiv TVA*)) , licitatia I, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

MFP -ANAF-DGRFP Timisoara –AJFP Timis –SFM Lugoj

IPOTECĂ LEGALA

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul PODOBEA IOAN.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum

ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 205 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491

fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns