Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de

23 , luna august , ora .13, anul 2018 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3,

se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, 2, licitaţia a – II -a :

  1. clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de 256 mp . compusă din casa in regim parter şi construită din caramida . şi teren aferent în suprafaţă de .._…, situate în localitatea Lugoj , str. Zorilor nr. 2 inscris in CF 402052/Lugoj preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 330.000 lei (exclusiv TVA*) , ) , si prêt de pornire a licitatiei de 247.550 lei exclusiv TVA , grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

MFP -ANAF-DGRFP Timisoara –AJFP Timis –SFM Lugoj

IPOTECĂ LEGALA

BEJ

Somatie

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

-Teren extravilan 6 în suprafaţă de 7.475 mp , situat în extravilanul localitati Lugoj str. , nr. inscris in CF 407645 / Lugoj , Cad A617/16 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 26.700 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei este de 20.029 lei (exclusiv TVA ) licitaţia II ;

-Teren extravilan 6 în suprafaţă de 11500 mp , situat în extravilanul localitati Lugoj str. , nr. inscris in CF 407644 / Lugoj , Cad A617/16 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 41.100 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei este de 30.831 lei (exclusiv TVA ) licitaţia II ;

, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

MFP -ANAF-DGRFP Timisoara –AJFP Timis –SFM Lugoj

IPOTECĂ LEGALA

BEJ

Somatie

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile

şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la

Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum

ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491

fax 0256 352746


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns