ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE – Anul 2017, luna 08, ziua 25 –

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 13 luna 09 ora 12 anul 2017 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC INDUSTRIA LINII SA din localitatea Timisoara, Bld. Take Ionescu, Nr.46B, judeţul Timis, CUI 1832038, prima licitaţie:

– cladire si teren cu suprafata de 577 mp, situat in localitatea Timisoara, Str. Stefan cel Mare nr. 28, jud. Timis, înscrise in Cartea Funciară nr. 420139-Timisoara , nr. Top: 7088/1/1/1 nr. Cad:C1 Top: 7088/1/1/1. Cladirea se afla in stare avansata de degradare, are acoperisul prabusit, tencuielile coscovite, fisuri si crapaturi in structura, nu mai are tamplarie, instalatii sau elemente de natura finisajelor; preţ de pornire al licitaţiei 487653 lei + 92654 lei TVA *, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

SC TINMAR OIL SA

Intabulare, drept de ipoteca conf. Contract de ipoteca imobiliara nr. 664/25.06.2014

SC TINMAR OIL SA

Somatia nr. 110/14.07.2015 emisa de BEJ HORVAT VIOREL

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 55, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, operaţiunea nu este scutită de TVA).

cantina si teren cu suprafata de 1228 mp, situate in localitatea Timisoara, Str. Take Ionescu nr. 46B, jud. Timis, înscrise in Cartea Funciară nr. 413362-Timisoara , nr. Top: 5617/3, nr. Cad:C1 Top: 5617/3. Cantina are regim de inaltimeP+1E, cu suprafata constrita de 630 mp si aria desfasurata de 1260 mp. (Pe teren se mai afla un bloc de locuinte, cu regim de inaltime P+10E, care nu este proprietatea SC INDUSTRIA LINII SA si nu face obiectul vanzarii); preţ de pornire al licitaţiei 3423806 lei **), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

SC NOI CONSTRUCT SRL

Somatia nr. 456/23.07.2009 emisa de SCPEJ Matei Sorin Romeo & Matei Alina Ioana

DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE

A MARILOR CONTRIBUABILI

Intabulare, drept de ipoteca conf. Contract de ipoteca imobiliara nr. 403/08.05.2015

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

**) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită de TVA.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia (autentificata) pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.

Data afişării: 25.08.2017

Şef Administraţie Adj-Colectare P.J.,

Mircea CALIN

Semnătura ……………………….

L.S.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns