Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 24,luna iulie , ora 12, anul 2018 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie,urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SUFANA CONSTANTIN .2,CNP.1770829323256.,domiciliat in localitatea STIUCA. Nr.293.,Jud.Timis., prima licitaţie/licitaţia a -II-a:

a) teren extravilan in localitatea Stiuca în suprafaţã de 183100 MP., situat în localitatea Stiuca.,Jud. Timis., inscris in CF 402046, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 249.570 lei . (exclusiv TVA*), grevate de urmãtoarele drepturi reale şi privilegii, dupã caz:

Creditori 4 Sarcini 5
C.E,C, S.A. Lugoj. IPOTECA LEGALA RANG I.
SCPEJ MATEI&ASOCIATII PENTRU S.C. CRISTDAR S.R.L. IPOTECA LEGALA RANG II.

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, operaţiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaţi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generalã Regionalã a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul SUFANA CONSTANTIN,CNP.1770829323256.,domiciliat in Stiuca.Nr.293.

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt

Pentru informaþii suplimentare vã puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str. Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491 , fax 0256 352746


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *